Rigidbody.Velocity

Rigidbody の速度ベクトル

Rigidbody.Velocity

プロパティ

プロパティ名説明
Rigidbody Rigidbody
Velocity 速度ベクトル