Rigidbody.Velocity

Rigidbody の速度ベクトル

Rigidbody.Velocity

プロパティ

Rigidbody Rigidbody
Velocity 速度ベクトル