RaycastHit.Point

衝突したオブジェクトのワールド座標

RaycastHit.Point

プロパティ

プロパティ名説明
Raycast Hit RaycastHit
Point 衝突点を出力